افزایش حداقل حقوق بازنشستگان در سال 1401

به گزارش سفر ارزان به دبی، خبرنگاران- حقوق بازنشستگان حداقل بگیر تامین اجتماعی باید حداقل 57 درصد در سال آینده افزایش یابد.

افزایش حداقل حقوق بازنشستگان در سال 1401

به گزارش سفر ارزان به دبی، دبیرکل خانه کارگر با اشاره به افزایش 57 درصدی دستمزدهای کارگرانِ حداقلی بگیر در سال 1401 از ضرورت تسری آن به حداقل مستمری کارگران بازنشسته سخن گفت اما هشدار داد که با حذف 14.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومان از بودجه سال آینده سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد.

علیرضا محجوب، با بیان اینکه مستمری بازنشستگان حداقل بگیر تامین اجتماعی باید حداقل 57 درصد در سال آینده افزایش یابد، گفت: مستمریِ حداقل بگیران تامین اجتماعی بر اساس مصوبه شورای عالی کار افزایش می یابد اما طبق ماده 111 قانون تامین اجتماعی مستمری حداقل بگیران (مستمری به همراه مزایا) نباید از دستمزد کارگران کمتر باشد.

دبیرکل خانه کارگر، اضافه کرد: بنابراین مستمری کارگران بازنشسته می تواند بیشتر از 57 درصد هم افزایش یابد. به همین علت حداقل افزایش باید 57 درصد باشد و نه حداکثر آن. با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه ها سهم منابع خود را وصول می نماید، پس مسئله ای برای افزایش مستمری ها وجود ندارد. با این حال، افزایش مستمری بازنشستگان کارگری باید به پیشنهاد هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به دولت ارائه شود و تنها پس از تصویب در دولت، قابلیت اجرا دارد.

ایلنا نوشت: محجوب با بیان اینکه معمول این است که پس از اعلام افزایش دستمزد در اسفند ماه و تا پیش از سرانجام سال، مقدار افزایش مستمری بازنشستگان کارگری به دولت ارائه شود، گفت: افزایش مستمری بازنشستگان باید از ماه اول سال اعمال شود.

وی با بیان اینکه افزایش 57 درصدی دستمزد کارگران، معقول است اما باید منتظر تصمیم های سال آینده ماند، اضافه کرد: چنانچه سال آینده حذف 14.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومان از بودجه 1401 قطعی شود، افزایش دستمزد در نهایت 3 ماه جوابگو خواهد بود.

دبیرکل خانه کارگر، اضافه کرد: با توجه به اینکه مجلس برای حذف ارز 4200 به دولت اختیار داده است، انتظار داریم که دولت به جای حذف، آن را تقویت کند؛ چرا که در غیر این صورت سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد. در این شرایط افزایش دستمزد راضی کننده نخواهد بود. پیش از این هم گفته بودم که افزایش دستمزد سال آینده تنها با ثابت ماندن قیمت ها راضی کننده خواهد بود.

محجوب با بیان اینکه امروز همه انتظار دارند که با حذف ارز 4200 قیمت ها افزایش پیدا کند، توضیح داد: در زمینه تبعات حذف ارز 4200، واقعیت افزایش تورم است. بنابراین از دولت می خواهم که در این مورد تصمیم بگیرد و ارز 4200 را تقویت کند که این اقدام صحیحی است.

وی در ادامه با اشاره به ولادت حضرت ولی عصر و اشاره به ریشه تاریخی نام مهدی، گفت: اولین بار شاعری عرب که به اسلام روی آورده بود، در شعری از پیامبر (ص) با نام مهدی یاد نموده بود. مهدی از ریشه هدی یا همان راهنمایی کننده گرفته شده است؛ البته در متون تاریخی پیش از اسلام هم از نام مهدی استفاده شده است که در معنایی معادل موعود و گشاینده عدالت به کار گرفته شده است.

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه موعود و بازگشت بر پا کننده عدالت در ادیان ابراهیمی و غیرابراهیمی وجود دارد، گفت: بنابر این، بازگشت فردی که بر پاکننده عدالت است، در متون زرتشتی و مانوی وجود دارد؛ حتی در ادیان غیرتوحیدی هم بازگشت برپا کننده عدالت، با نام های مختلف وعده داده شده است.

محجوب با بیان اینکه اهل سنت و علمای آن هم از نام مهدی استفاده نموده اند، گفت: به کارگیری نام مهدی تنها به علمای قدیمی اهل سنت برنمی شود و علمای معاصر هم از آن استفاده نموده اند؛ حتی در 200 سال اخیر در کشورهای اهل سنت قیام هایی که مهدی نام گذاری شده بودند، برپا شدند.

به گزارش سفر ارزان به دبی، دبیرکل خانه کارگر با اشاره به افزایش 57 درصدی دستمزدهای کارگرانِ حداقلی بگیر در سال 1401 از ضرورت تسری آن به حداقل مستمری کارگران بازنشسته سخن گفت اما هشدار داد که با حذف 14.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومان از بودجه سال آینده سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد.

علیرضا محجوب، با بیان اینکه مستمری بازنشستگان حداقل بگیر تامین اجتماعی باید حداقل 57 درصد در سال آینده افزایش یابد، گفت: مستمریِ حداقل بگیران تامین اجتماعی بر اساس مصوبه شورای عالی کار افزایش می یابد اما طبق ماده 111 قانون تامین اجتماعی مستمری حداقل بگیران (مستمری به همراه مزایا) نباید از دستمزد کارگران کمتر باشد.

دبیرکل خانه کارگر، اضافه کرد: بنابراین مستمری کارگران بازنشسته می تواند بیشتر از 57 درصد هم افزایش یابد. به همین علت حداقل افزایش باید 57 درصد باشد و نه حداکثر آن. با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه ها سهم منابع خود را وصول می نماید، پس مسئله ای برای افزایش مستمری ها وجود ندارد. با این حال، افزایش مستمری بازنشستگان کارگری باید به پیشنهاد هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به دولت ارائه شود و تنها پس از تصویب در دولت، قابلیت اجرا دارد.

ایلنا نوشت: محجوب با بیان اینکه معمول این است که پس از اعلام افزایش دستمزد در اسفند ماه و تا پیش از سرانجام سال، مقدار افزایش مستمری بازنشستگان کارگری به دولت ارائه شود، گفت: افزایش مستمری بازنشستگان باید از ماه اول سال اعمال شود.

وی با بیان اینکه افزایش 57 درصدی دستمزد کارگران، معقول است اما باید منتظر تصمیم های سال آینده ماند، اضافه کرد: چنانچه سال آینده حذف 14.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومان از بودجه 1401 قطعی شود، افزایش دستمزد در نهایت 3 ماه جوابگو خواهد بود.

دبیرکل خانه کارگر، اضافه کرد: با توجه به اینکه مجلس برای حذف ارز 4200 به دولت اختیار داده است، انتظار داریم که دولت به جای حذف، آن را تقویت کند؛ چرا که در غیر این صورت سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد. در این شرایط افزایش دستمزد راضی کننده نخواهد بود. پیش از این هم گفته بودم که افزایش دستمزد سال آینده تنها با ثابت ماندن قیمت ها راضی کننده خواهد بود.

محجوب با بیان اینکه امروز همه انتظار دارند که با حذف ارز 4200 قیمت ها افزایش پیدا کند، توضیح داد: در زمینه تبعات حذف ارز 4200، واقعیت افزایش تورم است. بنابراین از دولت می خواهم که در این مورد تصمیم بگیرد و ارز 4200 را تقویت کند که این اقدام صحیحی است.

وی در ادامه با اشاره به ولادت حضرت ولی عصر و اشاره به ریشه تاریخی نام مهدی، گفت: اولین بار شاعری عرب که به اسلام روی آورده بود، در شعری از پیامبر (ص) با نام مهدی یاد نموده بود. مهدی از ریشه هدی یا همان راهنمایی کننده گرفته شده است؛ البته در متون تاریخی پیش از اسلام هم از نام مهدی استفاده شده است که در معنایی معادل موعود و گشاینده عدالت به کار گرفته شده است.

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه موعود و بازگشت بر پا کننده عدالت در ادیان ابراهیمی و غیرابراهیمی وجود دارد، گفت: بنابر این، بازگشت فردی که بر پاکننده عدالت است، در متون زرتشتی و مانوی وجود دارد؛ حتی در ادیان غیرتوحیدی هم بازگشت برپا کننده عدالت، با نام های مختلف وعده داده شده است.

محجوب با بیان اینکه اهل سنت و علمای آن هم از نام مهدی استفاده نموده اند، گفت: به کارگیری نام مهدی تنها به علمای قدیمی اهل سنت برنمی شود و علمای معاصر هم از آن استفاده نموده اند؛ حتی در 200 سال اخیر در کشورهای اهل سنت قیام هایی که مهدی نام گذاری شده بودند، برپا شدند.

منبع: شفقنا اقتصادی

به "افزایش حداقل حقوق بازنشستگان در سال 1401" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "افزایش حداقل حقوق بازنشستگان در سال 1401"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید